INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH IK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, że:

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w obszarze interwencji kryzysowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: rodo@pcprwejherowo.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1,
  2. Państwa Dane osobowe zbierane są w celu zdiagnozowania sytuacji osobistej osoby będącej w kryzysie, udzielaniu jej potrzebnego wsparcia.
  3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, takie jak: Sąd, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne, Prokuratura, ośrodki wsparcia, ośrodki zdrowia, ośrodki rozwiązywania problemów i profilaktyki alkoholowej, Samorząd Powiatowy w Wejherowie
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej.
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Udostępnij: