PCPR WEJHEROWO OGŁASZA REKRUTACJĘ NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w wymiarze 1 etatu
w Zespole Świadczeń
Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
c) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie d) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2268)
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office – Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),
7) znajomość przepisów:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy o pomocy społecznej,
c) ustawy o ochronie danych osobowych,
d) kodeksu postępowania administracyjnego,
e) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,
f) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
g) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 roku, w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność;
2) Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;
3) Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
4) Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
5) Umiejętność interpretowania przepisów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z usamodzielniającymi się wychowankami w celu skierowania do mieszkania chronionego i monitorowanie pobytu wychowanków w mieszkaniu chronionym.
3) Zapewnienie właściwych form pomocy osobom usamodzielnianym, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, m. in. poprzez pomoc w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
4) Udzielanie porad i pomocy opiekunom usamodzielnienia w zakresie doboru metod postępowania z usamodzielnianymi wychowankami, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
5) Świadczenie pracy socjalnej w środowisku wynikającej z zadań realizowanych przez Zespół ds. Świadczeń.
6) Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
7) Prowadzenie dokumentacji pełnoletnich wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
8) Prowadzenie dokumentacji wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie należnych świadczeń.
9) Ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia.
10) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków, zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
11) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
12) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji dotyczących pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
13) Sporządzanie zestawień do wypłaty świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
14) Obsługa programu komputerowego POMOST w zakresie sporządzania decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną pełnoletnim wychowankom po opuszczeniu pieczy zastępczej i instytucjonalnej oraz w sprawie mieszkań chronionych.
15) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym sprawozdań resortowych, OZPS i sprawozdań opisowych.
16) Archiwizowanie dokumentacji powstałej w Zespole ds. Świadczeń.
17) Informowanie klientów o prawach i uprawnieniach.
18) Współudział w realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej i powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych.
19) Współpraca z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie uzyskiwania opinii lub informacji, służących realizacji zadań wynikających z niniejszego zakresu czynności.
20) Współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie uzyskiwania opinii lub informacji, służących realizacji zadań wynikających z niniejszego zakresu czynności.
21) Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska.
22) Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4. Zakres odpowiedzialności:

1) z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
2) z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
3) za powierzone mienie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
5) dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6) kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia.

6. Dodatkowe informacje:

1) miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
2) w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
3) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w Zespole Świadczeń” w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
4) Informacje o działaniach PCPR w Wejherowie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Wejherowie.
5) Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Monika Złoch nr tel. 672 27 02 wew. 43. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W celu złożenia aplikacji pobierz szczegółowe informacje rekrutacji na pracownika socjalnego wraz z kwestionariuszem osobowym

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

                                                                                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępcy Dyrektora PCPR w Wejherowie 1. Wykonywanie zadań związanych

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr